Dosya
Danıştay Kararları [3]
İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI

İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI

Madde 16 - Borçlu, 10. maddenin 5. bendinde yazılı menkul mallar hariç olmak üzere, mezkur maddeye göre teminat gösterdiği takdirde ihtiyati haciz, haczi koyan merci tarafından kaldırılır.