Dosya
Tebliğler [2]
Özelgeler [1]

Nispetler:

             Madde 16 – (Değişik: 22/7/1998 - 4369/73 md.)

             Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı oranlar üzerinden alınır.(1)

                                                                                                          Veraset yoluyla         İvazsız

                                                                                                              intikallerde         intikallerde

                                                                                                              vergi oranı          vergi oranı

                                                        Matrah                                             (yüzde)               (yüzde)

                                                                                                                                                

İlk                       10.000.000.000 lira               (380.000 TL)  için             1                       10

Sonra gelen         20.000.000.000 lira               (900.000 TL)  için           3                       15

Sonra gelen         40.000.000.000 lira            (1.900.000 TL)  için           5                       20

Sonra gelen         80.000.000.000 lira            (3.600.000 TL)  için           7                       25

Matrahın            150.000.000.000 lirayı          (6.780.000 TL)  ‘yi           10                      30

aşan bölümü için                                                                                                                       

 

             Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

             Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir. (5)

             5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran %20 olarak uygulanır. İkramiyenin ayni olarak ödenmesi halinde, fatura değeri esas alınır.(2)(3)(4)

 

 

——————————

(1)  Bu maddeye Kanun ile getirilen oranlar aynen bırakılmış olup, 29/12/2020 tarihli ve 31349 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 52 Seri No.’lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı uyarınca tespit edilen ve 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan rakamlar siyah puntolarla parantez içinde yazılmıştır. (2)  Bu fıkrada  yer alan “futbol müsabakalarına” ve “%20”  ibareler, 7/1/2003 tarihli ve 4783 sayılı kanunla sırasıyla “futbol müsabakalarına ve at yarışlarına”  ve “%10” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3) 16/6/2009 tarihli ve 5904 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “Futbol müsabakalarına ve at yarışlarına ait müşterek bahislerle” ibaresi “5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(4) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “%10” ibaresi 7061 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 5/12/2017 tarihini izleyen ay başında yürürlüğe girmek üzere “%20” olarak değiştirilmiştir.

(5) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 42 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.